Algemene Voorwaarden van TM Models

Gevestigd Klaproosstraat 11, postcode 6641 AP: hierna te noemen “verkoper” of “TM Models”.

Algemeen / Defenities:

In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

De Koper: degene die zich tot afname van zaken van de verkoper verplicht, alsmede degene tot wie de verkoper een aanbod en/of offerte richt.

Order: schriftelijk of digitaal aanbod van de koper.

Offerte: vrijblijvend aanbod van de verkoper. Verkoper houdt zich het recht voor prijzen en/of levertijden indien nodig te wijzigen.

Vaste Offerte: een gedurende 10 werkdagen onherroepelijk aanbod van de verkoper.

Zaken: producten die betrekking hebben op de levering van modelbouw en andere artikelen.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van TM Models zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde, kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van TM Models worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door TM Models  ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van TM Models zijn vrijblijvend en TM Models behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door TM Models.

TM Models  is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt TM Models dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Een aantal van de producten kunnen worden aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie en voor levering van de bestelde producten,tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden per overschrijving Ideal of via paypal. Er geldt geen bestellimiet. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van TM Models.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is TM Models gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door TM Models.

Artikel 4. Levering

4.1 De door TM Models opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Alle leveringen worden gedaan binnen de regels zoals die zijn neergelegd door de Nederlandse consumenten wet op verkopen op afstand.

Artikel 5 Eigendom

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan TM Models verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door TM Models   geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 TM Models garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u TM Models daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of bij voorkeur per email, en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft

TM Models de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen tien (10) werkdagen na aflevering aan TM Models te retourneren, waarbij geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

7.4 Nadat de producten door TM Models zijn ontvangen en gecontroleerd op beschadiging zal

TM Models overgaan tot restitutie van de betaling. TM Models zal dit binnen 7 dagen na retour ontvangst uitvoeren

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en TM Models dan wel tussen TM Models en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en TM Models, is TM Models schuld van TM Models.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft TM Models in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat TM Models gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan TM Models kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan TM Models aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan TM Models schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door TM Models gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat TM Models deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met TM Models in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een TM Models vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 TM Models is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

10.5 Op onze website worden artikelen te koop aangeboden die te maken hebben met verschillende conflicten. De artikelen die TM Models voor enige politieke groepering TM Models neemt uitdrukkelijk afstand van enige politieke denkbeelden van welke partij dan ook.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12. Geschillencommissie Thuiswinkel

12.1 TM Models is niet aangesloten bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Alle leveringen worden gedaan binnen de regels zoals die zijn neergelegd door de Nederlandse consumenten wet op verkopen op afstand.

TM Models Privacy Policy

TM Models respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. TM Models zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

TM Models gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar tm-models@hotmail.com
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

TM Models verkoopt uw gegevens niet.

TM Models zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij TM Models.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn om uw gegevens over te maken naar de server van TM Models. Uw gegevens zullen echter te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. UW gegevens zullen nooit naar derde worden doorgespeeld zonder dat wij daar uw toestemming voor hebben gekregen.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van TM Models, dan kunt u een e-mail sturen naar tm-models@hotmail.com Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op onze website altijd de meest recente informatie.

TM Models.

Disclaimer

Aan het updaten en accuraat houden van de gegevens op www.tm-models.nl wordt veel zorg besteed. Door technische storingen, foutief aangeleverde informatie en andere oorzaken kunnen er echter dingen mis gaan. Gebruik van www.tm-models.nl is daarom voor eigen risico.

TM Models verleent een dienst aan de gebruikers van internet door het verkopen van producten of te verwijzen naar andere vergelijkende website voor algemene hobby doeleinden. De bezoekers van deze site hebben zelf de keuze om naar deze sites te gaan en daar eventueel aankopen te doen. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het nagaan of de verkregen informatie (nog) correct en (nog) geldig is. TM Models kan daarom nooit verantwoordelijk worden gesteld voor gevolgschade van deze doorverwijzing.

TM Models is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud, vergelijkingen en interpretaties van de inhoud, vergelijkingen en resultaten van de websites die door TM Models worden gebruikt en/of via hyperlinks vanaf www.tm-models.nl bezocht kunnen worden.

Prijzen, (product)specificaties en overige informatie kunnen foutief of onzorgvuldig zijn weergegeven, waardoor misverstanden bij de bezoekers kunnen ontstaan. TM Models is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige bij de gebruiker – op wat voor wijze bij of na raadpleging van de website TM Models en de daaraan gelinkte websites ontstane schade.